Tin tức

Thế nào là định vị thương hiệu ?

ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU (BRAND POSITIONING)Định vị tức là tìm và giành lấy một vị trí thích hợp (right / distinctive/ unique position) trong tâm...